நான்காவது அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகள்
1974  - Volume One
பகுதி IV - வெகுசனத் தொடர்பு
1 . தமிழ் நெடுங்கணக்கில் எழுத்துச் சீரமைப்பு
tamiḻ neṭuṅkaṇakkil eḻuttuc cīramaippu
Govindapillai, Vairamuthu
Officer @ Department of Tamil, Peradenya Campus, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Volume One Pages :362-367
2 . இலங்கை இந்தியத் தமிழ்க் கலைச்சொல் ஆக்கமுறைகளும் அடிப்படை வேறுபாடுகளும்
ilaṅkai intiyat tamiḻk kalaiccol ākkamuṟaikaḷum aṭippaṭai vēṟupāṭukaḷum
Navasothy, Kanapathippillai
Writer & Tamil Activist @
1974 - Volume One Pages :332-339
3 . மொழிபெயர்ப்பும் தனித்தமிழ்ச் சொற்களும்
moḻipeyarppum taṉittamiḻc coṟkaḷum
Selvachandran, Kumarasamy
Translator @ Legal Draftsman Department, Colombo, Sri Lanka
1974 - Volume One Pages :325-331
4 . தமிழிற் சட்டமொழிபெயர்ப்பிலுள்ள சிக்கல்கள்
tamiḻiṟ caṭṭamoḻipeyarppiluḷḷa cikkalkaḷ
Selvachandran, Kumarasamy
Translator @ Legal Draftsman Department, Colombo, Sri Lanka
1974 - Volume One Pages :340-344
5 . இருமொழித் தட்டச்சு
irumoḻit taṭṭaccu
Shanmugam, Kodumudi S.
Engineer @ Public Works Department, Government of Tamil Nadu, Madras, India.
1974 - Volume One Pages :355-361
6 . இலங்கைத் தமிழ்ப் பத்திரிகைகளின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்
ilaṅkait tamiḻp pattirikaikaḷiṉ tōṟṟamum vaḷarcciyum
Sivanesachchelvan, A.
Lecturer @ Jaffna College, Vaddukkottai, Sri Lanka.
1974 - Volume One Pages :345-354
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333