வன்னிப் பிராந்தியத் தமிழாராய்ச்சி மகாநாட்டு ஆய்வுத்தொகுதி
Proceedings of the Vanni Regional Conference Seminar of Tamil Studies
1983  - Only Volume
புவியியல்
1 . முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் நீர்ப்பாசனம்
mullaittīvu māvaṭṭattil nīrppācaṉam
Arumainayagam, E.
Engineer @
1983 - Only Volume Pages :297-303
2 . வன்னிப்பிரதேசத்தின் குடிசனத்தொகை வளர்ச்சியும் பரம்பல் மாற்றங்களும்
vaṉṉippiratēcattiṉ kuṭicaṉattokai vaḷarcciyum parampal māṟṟaṅkaḷum
Balasundarampillai, Ponnuthurai
Professor of Geography @ Department of Geography, University of Jaffna, Jaffna, Ceylon.
1983 - Only Volume Pages :281-290
3 . வன்னிப்பிரதேசத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் மத்திய இடங்களின் பங்கு
vaṉṉippiratēcattiṉ poruḷātāra vaḷarcciyil mattiya iṭaṅkaḷiṉ paṅku
Balasundarampillai, Ponnuthurai
Professor of Geography @ Department of Geography, University of Jaffna, Jaffna, Ceylon.
1983 - Only Volume Pages :291-296
4 . Agriculture in the Vnni in Northern Ceylon(Sri Lanka) during the early period of the 19th century
Bastiampillai, Bertram
Associate Professor History and Dean @ Faculty of Arts, University of Colombo, Colombo, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :335-340
5 . முல்லைத்தீவின் பட்டினவாக்கம்
mullaittīviṉ paṭṭiṉavākkam
Singarathinam, P.
@
1983 - Only Volume Pages :323-333
6 . வன்னிப் பிரதேச நிலவுடமை
vaṉṉip piratēca nilavuṭamai
Tharmalingam, K.
Officer-in-Charge @ Department of Agrarian Development, Mullaitivu, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :315-322
7 . கரைதுறைப்பற்றுப் பிரதேசத்தின் நீர்ப்பயன்பாடும் பயிர்ச் செய்கையில் அதன் பிரச்சினைகளும்
karaituṟaippaṟṟup piratēcattiṉ nīrppayaṉpāṭum payirc ceykaiyil ataṉ piracciṉaikaḷum
Thevaranjitham Nagalingam
@ Department of Geology, University of Jaffna, University of Jaffna, Jaffna, Ceylon.
1983 - Only Volume Pages :305-314
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333