வன்னிப் பிராந்தியத் தமிழாராய்ச்சி மகாநாட்டு ஆய்வுத்தொகுதி
Proceedings of the Vanni Regional Conference Seminar of Tamil Studies
1983  - Only Volume
தொல்லியலும் வரலாறும்
1 . இலங்கையின் வன்னிப்பிரதேசத்துத் தமிழ்ச் சாசனங்கள்
ilaṅkaiyiṉ vaṉṉippiratēcattut tamiḻc cācaṉaṅkaḷ
Indrapala, Karthigesu
Professor History and Dean @ Faculty of Arts, University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :213-215
2 . அடங்காப்பற்று வன்னிமைகள்
aṭaṅkāppaṟṟu vaṉṉimaikaḷ
Pathmanathan, Sivasubramaniyam
Associate Professor of History @ Department of History, University of Peradenya, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :179-190
3 . கயிலைவன்னியனார் மடதர்ம சாதனப்பட்டயம் : சில வரலாற்றுக் குறிப்புகள்
kayilaivaṉṉiyaṉār maṭatarma cātaṉappaṭṭayam : cila varalāṟṟuk kuṟippukaḷ
Pathmanathan, Sivasubramaniyam
Associate Professor of History @ Department of History, University of Peradenya, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :167-178
4 . Archaeological Evidences of the Two Major Routes that Linked Vanni with Jaffna
Ragupathy, P.
Lecturer in History @ University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka
1983 - Only Volume Pages :217-221
5 . வரலாற்றுக்காலத்திற்கு முந்திய வன்னிநாட்டின் தொல்லியல் சான்றுகள்
varalāṟṟukkālattiṟku muntiya vaṉṉināṭṭiṉ tolliyal cāṉṟukaḷ
Sitrampalam, S. K.
Lecturer in History @ University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka
1983 - Only Volume Pages :191-198
6 . வன்னிப் பிரதேசத்துச் சிற்பங்கள்
vaṉṉip piratēcattuc ciṟpaṅkaḷ
Sivasamy, Vinayakamoorthy
Head @ Department of Sanskrit, University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka
1983 - Only Volume Pages :199-208
7 . வன்னிப் பிராமிச் சாசனங்கள் - சில கருத்துக்கள்
vaṉṉip pirāmic cācaṉaṅkaḷ - cila karuttukkaḷ
Velupillai, A.
Associate Professor and Head @ Department of Tamil, University of Peradenya, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :209-212
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333