வன்னிப் பிராந்தியத் தமிழாராய்ச்சி மகாநாட்டு ஆய்வுத்தொகுதி
Proceedings of the Vanni Regional Conference Seminar of Tamil Studies
1983  - Only Volume
சமூகவியல்
1 . வன்னி வள நாட்டில் நாச்சிமார் வழிபாடு
vaṉṉi vaḷa nāṭṭil nāccimār vaḻipāṭu
Kanagaratnam, R. V.
Lecturer in Tamil @ Department of Tamil, University of Peradenya, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :69-84
2 . ஈழத்து வன்னிமை மக்களின் விவசாயச் சடங்கு முறைகள்
īḻattu vaṉṉimai makkaḷiṉ vivacāyac caṭaṅku muṟaikaḷ
Kanagaratnam, R. V.
Lecturer in Tamil @ Department of Tamil, University of Peradenya, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :57-67
3 . வன்னிப் பிரதேச ஐதீகங்களும், கரணங்களும்
vaṉṉip piratēca aitīkaṅkaḷum, karaṇaṅkaḷum
Kunalatchumi Sivasuntharam
ஆசிரியர் @ புதுக்குடியிருப்பு மத்திய கல்லூரி, புதுக்குடியிருப்பு, இலங்கை
1983 - Only Volume Pages :113-118
4 . வவுனியா - முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் அறுபதுக்கு முன் கல்விநிலை
vavuṉiyā - mullaittīvu māvaṭṭaṅkaḷil aṟupatukku muṉ kalvinilai
Madras Mayil, Selliah
@ Education Department, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :129-140
5 . வவுனியா - முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் அறுபதுக்குப் பின் கல்விநிலை
vavuṉiyā - mullaittīvu māvaṭṭaṅkaḷil aṟupatukkup piṉ kalvinilai
Madras Mayil, Selliah
@ Education Department, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :141-151
6 . வன்னியின் பண்டைய சிவாலய வழிபாட்டுத்தலங்கள் சில - ஓர் ஆய்வு
vaṉṉiyiṉ paṇṭaiya civālaya vaḻipāṭṭuttalaṅkaḷ cila - ōr āyvu
Markkandu, S.
Assistant Commissioner @ Department of Internal Trade, Jaffna District, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :95-97
7 . வன்னியில் முல்லைத்தீவு
vaṉṉiyil mullaittīvu
Selvarathinam, N.
Writer @
1983 - Only Volume Pages :153-164
8 . மரபுவழி முல்லை மண்ணில் முதுமைப்பருவம்
marapuvaḻi mullai maṇṇil mutumaipparuvam
Shanmugalingam, N.
Lecturer in Sociology @ University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka
1983 - Only Volume Pages :119-127
9 . வன்னிப் பிரதேசத்திலே பெருந்தெய்வ வழிபாடு
vaṉṉip piratēcattilē perunteyva vaḻipāṭu
Subramaniam, V. Mullaimani
Lecturer @ Kopay Teachers Training College, Kopay, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :99-105
10 . வன்னிப் பிரதேசத்தில் சிறு தெய்வ வழிபாடு
vaṉṉip piratēcattil ciṟu teyva vaḻipāṭu
Subramaniam, V. Mullaimani
Lecturer @ Kopay Teachers Training College, Kopay, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :107-112
11 . வன்னிப் பிரதேச இந்துக்கிராமிய வழிபாடு : வவுனியா-முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களைக் கருத்திற்கொண்ட ஆய்வு
vaṉṉip piratēca intukkirāmiya vaḻipāṭu : vavuṉiyā-mullaittīvu māvaṭṭaṅkaḷaik karuttiṟkoṇṭa āyvu
Tamilarasi Chandirasekari
Student @ University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka
1983 - Only Volume Pages :85-93
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333