வன்னிப் பிராந்தியத் தமிழாராய்ச்சி மகாநாட்டு ஆய்வுத்தொகுதி
Proceedings of the Vanni Regional Conference Seminar of Tamil Studies
1983  - Only Volume
இலக்கியம்
1 . வன்னியூர்க் கவிராயரின் கவிதைப் பண்புகள்
vaṉṉiyūrk kavirāyariṉ kavitaip paṇpukaḷ
Navasothy, Kanapathippillai
Archivist @
1983 - Only Volume Pages :23-29
2 . கதிரைமலைப்பள்ளு
katiraimalaippaḷḷu
Poologasingam, P.
Senior Lecturer @ Department of Tamil, University of Peradenya, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :3-7
3 . வையாபாடல்
vaiyāpāṭal
Poologasingam, P.
Senior Lecturer @ Department of Tamil, University of Peradenya, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :9-11
4 . வன்னிநாச்சிமார் மான்மியம் - ஓர் ஆய்வு
vaṉṉināccimār māṉmiyam - ōr āyvu
Shanmugasundaram, T.
Teacher @ Nadeswara College, Kankesanturai, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :31-35
5 . சிலப்பதிகாரமும் சிலம்புகூறலும் - ஓர் ஒப்பீடு
cilappatikāramum cilampukūṟalum - ōr oppīṭu
Sivaprakasam, Vaitiyalingampillai Kartigesapillai
Lecturer @ Kopay Teachers Training College, Kopay, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :13-21
6 . வன்னிப் பிரதேசத்தில் நவீன தமிழிலக்கியம்
vaṉṉip piratēcattil navīṉa tamiḻilakkiyam
Subramaniayam, N.
Lecturer in Tamil @ University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka
1983 - Only Volume Pages :37-43
7 . வன்னிப் பிரதேசக் கல்வி வளர்ச்சியும் இலக்கிய வளர்ச்சியும்
vaṉṉip piratēcak kalvi vaḷarcciyum ilakkiya vaḷarcciyum
Visagalingam, E.
Sri Lanka Education Service Officer @ Department of Education Publication, Colombo, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :45-53
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333