நான்காவது அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு - இலங்கை
1974  - Souvenir
ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
1 . ஈழத்துத் தமிழ்ச் சிறுகதைகளிற் சமுதாயநோக்கு
īḻattut tamiḻc ciṟukataikaḷiṟ camutāyanōkku
Arunachalam, Kanagasabai
Lecturer @ Department of Tamil, Peradenya Campus, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Souvenir Pages :84-86
2 . ஈழத்துத் தமிழ் நாட்டார் இலக்கியம்
īḻattut tamiḻ nāṭṭār ilakkiyam
Balasundaram, Eliathamby
Assistant Lecturer @ Department of Tamil, University of Ceylon, Colombo Campus, Colombo, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :124-127
3 . The Population Structure of Northern Sri Lanka
Balasundarampillai, Ponnuthurai
Lecturer in Geography @ Department of Geography, Peradenya Campus, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Souvenir Pages :36-40
4 . The Tamils of Ceylon Under Western Rule
Bastiampillai, Bertram
Senior Lecturer in History @ University of Sri Lanka, Colombo Campus, Colombo, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :17-22
5 . The Indian Tamils of Ceylon
Bastiampillai, Bertram
Senior Lecturer in History @ University of Sri Lanka, Colombo Campus, Colombo, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :23-25
6 . மன்னார்ப் புலவர்கள்
maṉṉārp pulavarkaḷ
Benjamin Selvam, M.
AuthorJob @ AuthorIns
1974 - Souvenir Pages :93-94
7 . ஈழத்தில் இசைத்தமிழ் வளர்ச்சி
īḻattil icaittamiḻ vaḷarcci
Chandrasekaram, Perampalam
Music Teacher @ Hindu College, Jaffna, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :107-109
8 . மிருகங்களும் தமிழர் வழிபாட்டுமுறையும்
mirukaṅkaḷum tamiḻar vaḻipāṭṭumuṟaiyum
Ganeshalinagam, Viswalingam Kanapathipillai
Professor @ Faculty of Science, University of Malaya, Malaysia.
1974 - Souvenir Pages :147-149
9 . இலங்கையில் தமிழ்ச் சாசனவியல் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி
ilaṅkaiyil tamiḻc cācaṉaviyal ārāycciyiṉ vaḷarcci
Gunasingam, Selladurai
Lecturer in History @ Department of History, University of Peradenya, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :30-32
10 . Recent Epigraphical Discoveries in the Northern and Eastern Provinces of Sri Lanka
Indrapala, Karthigesu
Lecturer @ University of Sri Lanka, Jaffna Campus, Jaffna, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :154-157
11 . ஈழநாட்டில் எழுந்த தமிழ் அகராதிகள்
īḻanāṭṭil eḻunta tamiḻ akarātikaḷ
Jebanesan, Subramaniam
Teacher @ Jaffna College, Vaddukkottai, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :104-106
12 . புதிய ஈழத்துத் தமிழ்க்கவிதை
putiya īḻattut tamiḻkkavitai
Kalaparameswaran, S.
@
1974 - Souvenir Pages :80-83
13 . விபுலாநந்த அடிகள்
vipulānanta aṭikaḷ
Kanagendran, Manikkavasagar Kanagasabapathy
Poet & Tamil Activist @
1974 - Souvenir Pages :65-67
14 . Tamil Influence on the Structure of Sinhalese Language
Karunatilake, W. S.
AuthorJob @ AuthorIns
1974 - Souvenir Pages :151-153
15 . Education and Training for Sri Lanka's Industry
Mahadeva, Kopalapillai
Writer & Tamil Activist @
1974 - Souvenir Pages :51-54
16 . The Laws Applicable to Some Tamil-Speaking Communities in Sri Lanka
Nadaraja, Thambiah
AuthorJob @ AuthorIns
1974 - Souvenir Pages :33-35
17 . The influence of Tamil Dramatic Tradition on Sinhala Theature
Nadarasa, S.
@ Radio Ceylon, Colombo, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :110-112
18 . ஈழநாட்டில் முருகவழிபாடு
īḻanāṭṭil murukavaḻipāṭu
Navarathinam, S.
AuthorJob @ AuthorIns
1974 - Souvenir Pages :139-141
19 . சிறுவர் இலக்கியம்
ciṟuvar ilakkiyam
Navasothy, Kanapathippillai
Writer & Tamil Activist @
1974 - Souvenir Pages :90-92
20 . The Tamils in Ceylon
Pathmanathan, Sivasubramaniyam
Senior Lecturer @ Department of History, University of Peradenya, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :1-6
21 . யாழ்ப்பாணத்து ஆரியச் சக்கரவர்த்திகள் : குலவிருதுகளும் சின்னங்களும்
yāḻppāṇattu āriyac cakkaravarttikaḷ : kulavirutukaḷum ciṉṉaṅkaḷum
Pathmanathan, Sivasubramaniyam
Senior Lecturer @ Department of History, University of Peradenya, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :7-11
22 . ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியம் (பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுவரை)
īḻattut tamiḻ ilakkiyam (patiṉeṭṭām nūṟṟāṇṭuvarai)
Poologasingam, P.
Lecturer in Tamil @ University of Ceylon, Colombo Campus, Colombo, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :70-77
23 . பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு ஈழத்துத் தமிழ் வளர்ச்சி
pattoṉpatām nūṟṟāṇṭu īḻattut tamiḻ vaḷarcci
Poologasingam, P.
Lecturer in Tamil @ University of Ceylon, Colombo Campus, Colombo, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :113-119
24 . யாழ்ப்பாணத்துத் தாலாட்டுப் பாடல்கள்
yāḻppāṇattut tālāṭṭup pāṭalkaḷ
Ramalingam, M. Vattukkoddai
Writer & Tamil Activist @
1974 - Souvenir Pages :128-131
25 . இலங்கையில் தோட்டப்பகுதிகளின் கல்வி
ilaṅkaiyil tōṭṭappakutikaḷiṉ kalvi
Sandrasegaram, Somasundaram
Lecturer @ Education Department, Peradenya Campus, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Souvenir Pages :48-50
26 . ஈழத்திற் கண்ணகை வழிபாடு
īḻattiṟ kaṇṇakai vaḻipāṭu
Satkunam, Mylvaganam
Library Officer @ ACLG Office, Batticaloa, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :142-146
27 . இலங்கையின் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளின் பொருளாதார வளமும் விருத்தியும்
ilaṅkaiyiṉ vaṭakkuk kiḻakkup pakutikaḷiṉ poruḷātāra vaḷamum viruttiyum
Selvanayagam, Somasundaram
AuthorJob @ AuthorIns
1974 - Souvenir Pages :41-44
28 . வன்னிப்பிரதேசம் : ஒரு பொருளாதார நோக்கு
vaṉṉippiratēcam : oru poruḷātāra nōkku
Sivalingam, M.
AuthorJob @ AuthorIns
1974 - Souvenir Pages :45-47
29 . A Brief Survey of Some English Translations by ceylon Tamil Writers
Sivarajasingam, V.
AuthorJob @ AuthorIns
1974 - Souvenir Pages :101-103
30 . சுதந்திர இலங்கையின் பிரதிநிதிகள் சபையில் தமிழர் பிரதிநிதித்துவம்
cutantira ilaṅkaiyiṉ piratinitikaḷ capaiyil tamiḻar piratinitittuvam
Sivarasa, Ambalavanar
Lecturer in Economics @ Peradenya Campus, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Souvenir Pages :26-29
31 . நல்லூர் சுவாமி ஞானப்பிரகாசர்
nallūr cuvāmi ñāṉappirakācar
Sivasamy, Vinayakamoorthy
Lecturer @ Jaffna College, Vaddukkottai, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :68-69
32 . வன்னி வீரர்
vaṉṉi vīrar
Subramaniam, V. Mullaimani
Teacher @
1974 - Souvenir Pages :12-14
33 . ஈழத்துத் தமிழ் நாவல் இலக்கியம்
īḻattut tamiḻ nāval ilakkiyam
Subramaniayam, N.
Teacher @ Hindu College, Jaffna, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :87-89
34 . Tamil Language in Sri Lanka
Suseendirarajah, Swaminathan
Senior Lecturer in Linguistics @ Kelanya University, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :55-58
35 . The Adjective System in Ceylon Tamil : A Grammatical Analysis
Thananjayarajasingham, Sabaratnasingham
Lecturer in Tamil @ Department of Tamil, University of Ceylon, Vidyalankara Campus, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :59-60
36 . ஈழத்துத் தமிழ்க் கவிதை வளர்ச்சி
īḻattut tamiḻk kavitai vaḷarcci
Thillainathan, Sinnathamby
Lecturer in Tamil @ Peradenya Campus, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Souvenir Pages :78-79
37 . A True Patriot & Freedom Fighter
Thommanupillai, Soosaipillai
AuthorJob @ AuthorIns
1974 - Souvenir Pages :15-16
38 . ஈழத்து இலக்கண முயற்சிகள்
īḻattu ilakkaṇa muyaṟcikaḷ
Veerakaththi, Kanthar
Director @ Vani Arts Academy, Karaveddy, Sri Lanka.
1974 - Souvenir Pages :98-100
39 . இலங்கைத் தமிழ்ச் சாசன வழக்காறுகள்
ilaṅkait tamiḻc cācaṉa vaḻakkāṟukaḷ
Velupillai, A.
Lecturer in Tamil @ Department of Tamil, University of Ceylon, Peradenya Campus, Ceylon.
1974 - Souvenir Pages :61-62
40 . மலையகத்தார் புதுமைத் தமிழ் இலக்கியம் படைத்த வரலாறு
malaiyakattār putumait tamiḻ ilakkiyam paṭaitta varalāṟu
Veluppillai, C. V.
Writer & Tamil Activist @
1974 - Souvenir Pages :95-97
41 . 'கோலம்' சிங்கள கிராமிய நாடகம்
'kōlam' ciṅkaḷa kirāmiya nāṭakam
Vijayalakshmy Rangarajan
Lecturer @ Department of Language and Culture, Peradenya Campus, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Souvenir Pages :136-138
42 . நாவலர் நிலைநாட்டிய சாதனைகள்
nāvalar nilaināṭṭiya cātaṉaikaḷ
Vithiananthan, S.
Professor @ Department of Tamil, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Souvenir Pages :63-64
43 . ஈழத்துக் கிராமிய நாடகங்கள்
īḻattuk kirāmiya nāṭakaṅkaḷ
Vithiananthan, S.
Professor @ Department of Tamil, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Souvenir Pages :132-135
44 . ஈழத்தில் புதுக்கவிதையின் தொடக்க காலம்
īḻattil putukkavitaiyiṉ toṭakka kālam
Yogarasa, Selliah
AuthorJob @ AuthorIns
1974 - Souvenir Pages :120-123
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333