இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
1968  - Volume Three
வரலாறு - (ஆ. நாடு)
1 . சீர்பாத குலம்
cīrpāta kulam
Arul Selvanayagam
Independent Researcher @ AuthorIns
1968 - Volume Three Pages :20-27
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333