இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
1968  - Volume Three
வரலாறு - (இ. சமுதாயம்)
1 . பர்மாவில் தமிழர் சமுதாயம்
parmāvil tamiḻar camutāyam
Ukkirapandiyan, Era
Secretary @ Burma Tamil Refugee Rehabilitation Association, Chennai, India.
1968 - Volume Three Pages :28-36
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333