இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
1968  - Volume Three
இலக்கியம் - (ஈ. சித்தர் பாடல்கள்)
1 . தமிழ்நாட்டுச் சித்தர்கள்
tamiḻnāṭṭuc cittarkaḷ
Manickam, Era.
Tamil Lecturer @ Department of Tamil, Pachchaiyappan College, Madras
1968 - Volume Three Pages :149-155
2 . தமிழகமும் சித்தவைத்தியமும்
tamiḻakamum cittavaittiyamum
Thangavelu, M. P.
Sita Medicine Researcher and Expert @ Palani, Tamil Nadu
1968 - Volume Three Pages :140-148
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333