இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
1968  - Volume Three
இலக்கியம் - (உ. ஒப்பியல் இலக்கியம்)
1 . சிலம்புச் செல்வியும் சிங்கள இலக்கியமும்
cilampuc celviyum ciṅkaḷa ilakkiyamum
Subramaniayam, N.
Translator @ Parliament of Ceylon, Colombo
1968 - Volume Three Pages :156-167
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333