இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
1968  - Volume Three
இலக்கியம் - (ஊ. இசை ஆய்வு)
1 . தமிழ் இசைச் செல்வம்
tamiḻ icaic celvam
Thanappandiayan, A.
Independent Researcher @ Abraham Pandithar Fellowship
1968 - Volume Three Pages :168-175
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333