இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
1968  - Volume Three
இலக்கணம் - (அ. சூத்திர விளக்கம்)
1 . பனம்பாரனார் பாயிரம்
paṉampāraṉār pāyiram
Sanjeevi, N.
Associate Professor @ Department of Tamil, Madras University, Madras
1968 - Volume Three Pages :176-185
2 . நாடக வழக்கும் உலகியல் வழக்கும்
nāṭaka vaḻakkum ulakiyal vaḻakkum
Sanmugadas, Arunasalam
Research Student @ The University of Edinburgh, Scotland
1968 - Volume Three Pages :186-195
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333