இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
1968  - Volume Three
கலைச்சொல் - ஆக்கம்
1 . கலைச்சொல்லாக்கம்
kalaiccollākkam
Ratnam, Kartigesu Ponnambalam Pundit
Member of Parliament @ Parliament of Ceylon, Colombo
1968 - Volume Three Pages :222-230
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333