அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்றம் - International Association of Tamil Research (IATR)
நடாத்திய
உலகளாவிய தமிழாராய்ச்சி மாநாடுகள்
மற்றும்
தேசிய அளவிலான தமிழாராய்ச்சி மாநாடுகள்
YearCityCountryStart DateEnd DatePapers
1966Kuala LumpurMalaysia16.04.196623.04.1966145
1968MadrasIndia03.01.196810.01.1968163
1970ParisFrance15.07.197018.07.197021
1974JaffnaSri Lanka03.01.197409.01.1974118
1976BatticaloaSri Lanka19.03.197621.03.197644
1981MaduraiIndia05.01.198110.01.1981253
1983Mullaitivu Sri Lanka27.05.198329.05.198338
1987Kuala LumpurMalaysia15.11.198719.11.1987248
1989Port LouisMauritius01.12.198908.12.198956
1995ThanjavurIndia01.01.199505.01.1995351
தமிழாராய்ச்சி மாநாடுகளில் கட்டுரை வழங்கிய பேராளர்கள் அதிக மாநாடுகளில் கலந்துகொண்ட 10 பேராளர்கள்
அதிக கட்டுரைகள் வழங்கிய 10 பேராளர்கள்
தமிழாராய்ச்சி மாநாடுகளில் கட்டுரைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பகுப்பாக்கம்
1966 : Kuala Lumpur - First International Conference Seminar of Tamil Studies 10 Categories
1968 : Madras - Second International Conference Seminar of Tamil Studies 43 Categories
1970 : Paris - Third International Conference Seminar of Tamil Studies 6 Categories
1974 : Jaffna - Fourth International Conference Seminar of Tamil Studies 9 Categories
1976 : Batticaloa - IATR Sri Lanka Unit National Conference 6 Categories
1981 : Madurai - Fifth International Conference Seminar of Tamil Studies 22 Categories
1983 : Vanni - IATR Sri Lanka Unit National Conference 6 Categories
1987 : Kuala Lumpur - Sixth International Conference Seminar of Tamil Studies 9 Categories
1989 : Port Louis - Seventh International Conference Seminar of Tamil Studies 8 Categories
1995 : Thanjavur - Eighth International Conference Seminar of Tamil Studies 31 Categories
         
தமிழாராய்ச்சி மாநாடுகளில் கட்டுரை வழங்கியோர்கள் நாடுகள் வரிசையில்...
Australia - 8 Greece - 1 Mauritius - 12 Sri Lanka - 163
Bangladesh - 1 Hong Kong - 3 Netherlands - 6 Sweden - 3
Canada - 3 Hungary - 1 Philippines - 1 Switzerland - 1
Czech Republic - 2 India - 588 Poland - 1 Taiwan - 2
Denmark - 1 Indonesia - 1 Reunion - 1 Thailand - 2
Fiji - 1 Israel - 1 Singapore - 17 United Kingdom - 9
Finland - 2 Italy - 5 South Africa - 11 USA - 37
France - 8 Japan - 14 Spain - 1 USSR - 6
Germany - 11 Malaysia - 61
X

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333