நான்காவது அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு - இலங்கை
Souvenir
Publised On : ஜனவரி 1974
Pages : vi + 140 + 18
Size : 18.0 x 24 cm
Editor :
Poologasingam, P.
Published By : அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்ற இலங்கைக் கிளை
Funded By : யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள பொதுமக்கள்
Printed By : Albion Press Colombo Ltd, Colombo
Number of ArticlesNumber of PresentersNumber of Categories
44401
  • Articles
  • Presenters
  • Categories
1 . A Brief Survey of Some English Translations by ceylon Tamil Writers
Sivarajasingam, V.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 101-103
2 . A True Patriot & Freedom Fighter
Thommanupillai, Soosaipillai
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 15-16
3 . Education and Training for Sri Lanka's Industry
Mahadeva, Kopalapillai
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 51-54
4 . Recent Epigraphical Discoveries in the Northern and Eastern Provinces of Sri Lanka
Indrapala, Karthigesu
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 154-157
5 . Tamil Influence on the Structure of Sinhalese Language
Karunatilake, W. S.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 151-153
6 . Tamil Language in Sri Lanka
Suseendirarajah, Swaminathan
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 55-58
7 . The Adjective System in Ceylon Tamil : A Grammatical Analysis
Thananjayarajasingham, Sabaratnasingham
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 59-60
8 . The Indian Tamils of Ceylon
Bastiampillai, Bertram
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 23-25
9 . The influence of Tamil Dramatic Tradition on Sinhala Theature
Nadarasa, S.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 110-112
10 . The Laws Applicable to Some Tamil-Speaking Communities in Sri Lanka
Nadaraja, Thambiah
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 33-35
11 . The Population Structure of Northern Sri Lanka
Balasundarampillai, Ponnuthurai
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 36-40
12 . The Tamils in Ceylon
Pathmanathan, Sivasubramaniyam
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 1-6
13 . The Tamils of Ceylon Under Western Rule
Bastiampillai, Bertram
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 17-22
14 . இலங்கைத் தமிழ்ச் சாசன வழக்காறுகள்
ilaṅkait tamiḻc cācaṉa vaḻakkāṟukaḷ
Velupillai, A.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 61-62
15 . இலங்கையின் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளின் பொருளாதார வளமும் விருத்தியும்
ilaṅkaiyiṉ vaṭakkuk kiḻakkup pakutikaḷiṉ poruḷātāra vaḷamum viruttiyum
Selvanayagam, Somasundaram
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 41-44
16 . இலங்கையில் தமிழ்ச் சாசனவியல் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி
ilaṅkaiyil tamiḻc cācaṉaviyal ārāycciyiṉ vaḷarcci
Gunasingam, Selladurai
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 30-32
17 . இலங்கையில் தோட்டப்பகுதிகளின் கல்வி
ilaṅkaiyil tōṭṭappakutikaḷiṉ kalvi
Sandrasegaram, Somasundaram
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 48-50
18 . ஈழத்திற் கண்ணகை வழிபாடு
īḻattiṟ kaṇṇakai vaḻipāṭu
Satkunam, Mylvaganam
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 142-146
19 . ஈழத்தில் இசைத்தமிழ் வளர்ச்சி
īḻattil icaittamiḻ vaḷarcci
Chandrasekaram, Perampalam
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 107-109
20 . ஈழத்தில் புதுக்கவிதையின் தொடக்க காலம்
īḻattil putukkavitaiyiṉ toṭakka kālam
Yogarasa, Selliah
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 120-123
21 . ஈழத்து இலக்கண முயற்சிகள்
īḻattu ilakkaṇa muyaṟcikaḷ
Veerakaththi, Kanthar
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 98-100
22 . ஈழத்துக் கிராமிய நாடகங்கள்
īḻattuk kirāmiya nāṭakaṅkaḷ
Vithiananthan, S.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 132-135
23 . ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியம் (பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுவரை)
īḻattut tamiḻ ilakkiyam (patiṉeṭṭām nūṟṟāṇṭuvarai)
Poologasingam, P.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 70-77
24 . ஈழத்துத் தமிழ் நாட்டார் இலக்கியம்
īḻattut tamiḻ nāṭṭār ilakkiyam
Balasundaram, Eliathamby
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 124-127
25 . ஈழத்துத் தமிழ் நாவல் இலக்கியம்
īḻattut tamiḻ nāval ilakkiyam
Subramaniayam, N.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 87-89
26 . ஈழத்துத் தமிழ்க் கவிதை வளர்ச்சி
īḻattut tamiḻk kavitai vaḷarcci
Thillainathan, Sinnathamby
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 78-79
27 . ஈழத்துத் தமிழ்ச் சிறுகதைகளிற் சமுதாயநோக்கு
īḻattut tamiḻc ciṟukataikaḷiṟ camutāyanōkku
Arunachalam, Kanagasabai
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 84-86
28 . ஈழநாட்டில் எழுந்த தமிழ் அகராதிகள்
īḻanāṭṭil eḻunta tamiḻ akarātikaḷ
Jebanesan, Subramaniam
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 104-106
29 . ஈழநாட்டில் முருகவழிபாடு
īḻanāṭṭil murukavaḻipāṭu
Navarathinam, S.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 139-141
30 . 'கோலம்' சிங்கள கிராமிய நாடகம்
'kōlam' ciṅkaḷa kirāmiya nāṭakam
Vijayalakshmy Rangarajan
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 136-138
31 . சிறுவர் இலக்கியம்
ciṟuvar ilakkiyam
Navasothy, Kanapathippillai
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 90-92
32 . சுதந்திர இலங்கையின் பிரதிநிதிகள் சபையில் தமிழர் பிரதிநிதித்துவம்
cutantira ilaṅkaiyiṉ piratinitikaḷ capaiyil tamiḻar piratinitittuvam
Sivarasa, Ambalavanar
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 26-29
33 . நல்லூர் சுவாமி ஞானப்பிரகாசர்
nallūr cuvāmi ñāṉappirakācar
Sivasamy, Vinayakamoorthy
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 68-69
34 . நாவலர் நிலைநாட்டிய சாதனைகள்
nāvalar nilaināṭṭiya cātaṉaikaḷ
Vithiananthan, S.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 63-64
35 . பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு ஈழத்துத் தமிழ் வளர்ச்சி
pattoṉpatām nūṟṟāṇṭu īḻattut tamiḻ vaḷarcci
Poologasingam, P.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 113-119
36 . புதிய ஈழத்துத் தமிழ்க்கவிதை
putiya īḻattut tamiḻkkavitai
Kalaparameswaran, S.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 80-83
37 . மன்னார்ப் புலவர்கள்
maṉṉārp pulavarkaḷ
Benjamin Selvam, M.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 93-94
38 . மலையகத்தார் புதுமைத் தமிழ் இலக்கியம் படைத்த வரலாறு
malaiyakattār putumait tamiḻ ilakkiyam paṭaitta varalāṟu
Veluppillai, C. V.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 95-97
39 . மிருகங்களும் தமிழர் வழிபாட்டுமுறையும்
mirukaṅkaḷum tamiḻar vaḻipāṭṭumuṟaiyum
Ganeshalinagam, Viswalingam Kanapathipillai
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 147-149
40 . யாழ்ப்பாணத்து ஆரியச் சக்கரவர்த்திகள் : குலவிருதுகளும் சின்னங்களும்
yāḻppāṇattu āriyac cakkaravarttikaḷ : kulavirutukaḷum ciṉṉaṅkaḷum
Pathmanathan, Sivasubramaniyam
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 7-11
41 . யாழ்ப்பாணத்துத் தாலாட்டுப் பாடல்கள்
yāḻppāṇattut tālāṭṭup pāṭalkaḷ
Ramalingam, M. Vattukkoddai
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 128-131
42 . வன்னி வீரர்
vaṉṉi vīrar
Subramaniam, V. Mullaimani
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 12-14
43 . வன்னிப்பிரதேசம் : ஒரு பொருளாதார நோக்கு
vaṉṉippiratēcam : oru poruḷātāra nōkku
Sivalingam, M.
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 45-47
44 . விபுலாநந்த அடிகள்
vipulānanta aṭikaḷ
Kanagendran, Manikkavasagar Kanagasabapathy
Category : ஈழத்தமிழ் நோக்கும் போக்கும்
Pages : 65-67
X

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333