இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
Volume Three
Publised On : October 1971
Pages : xiii + 230
Editor :
Subramoniam, Vadasery Iyemperumal
Copyright : International Association of Tamil Research
Published By : உலகத் தமிழாராய்சி மன்றம், "தமிழகம்", சென்னை - 34
Funded By : UNESCO
Printed By : Hoe & Co - The Premier Press, 31 Stringer Street, Madras - 1
Number of ArticlesNumber of PresentersNumber of Categories
272613
  • Articles
  • Presenters
  • Categories
1 . இலங்கை இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளரும் நாட்டுப் பாடல்களும்
ilaṅkai intiyat tōṭṭat toḻilāḷarum nāṭṭup pāṭalkaḷum
Navasothy, Kanapathippillai
Category : இலக்கியம் - (இ. நாட்டுப்பாடல்கள்)
Pages : 122-129
2 . இளங்கோ புகுத்திய புதுமை
iḷaṅkō pukuttiya putumai
Chokkalingam, T. A.
Category : இலக்கியம் - (ஆ. தினாய்வு)
Pages : 81-85
3 . உழைப்போர் இலக்கியம்
uḻaippōr ilakkiyam
Perumal, K.
Category : இலக்கியம் - (இ. நாட்டுப்பாடல்கள்)
Pages : 130-139
4 . ஊடல்
ūṭal
Manickam, V. T.
Category : இலக்கணம் - (ஆ. சொற்பொருள் விளக்கம்)
Pages : 206-215
5 . ஊர்ப்பெயர்களின் உருமாற்றம்
ūrppeyarkaḷiṉ urumāṟṟam
Paramasivanantham, A. Mu.
Category : வரலாறு - (அ. ஊர்ப்பெயர்)
Pages : 14-19
6 . கடந்த கால்நூற்முண்டுக் காலத்தில் தமிழ் இலக்கியப் பத்திரிகைகளின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்
kaṭanta kālnūṟmuṇṭuk kālattil tamiḻ ilakkiyap pattirikaikaḷiṉ tōṟṟamum vaḷarcciyum
Parthasarathi, N.
Category : வரலாறு - (ஈ. இலக்கியம்)
Pages : 47-52
7 . கலைச்சொல்லாக்கம்
kalaiccollākkam
Ratnam, Kartigesu Ponnambalam Pundit
Category : கலைச்சொல் - ஆக்கம்
Pages : 222-230
8 . சீர்பாத குலம்
cīrpāta kulam
Arul Selvanayagam
Category : வரலாறு - (ஆ. நாடு)
Pages : 20-27
9 . சீறாப்புராணத்தில் காப்பியப் பண்புகள்
cīṟāppurāṇattil kāppiyap paṇpukaḷ
Mohammad, Nainar C.
Category : இலக்கியம் - (ஆ. தினாய்வு)
Pages : 95-103
10 . சிலம்பில் இருசுடர்
cilampil irucuṭar
Tharanibaskar
Category : இலக்கியம் - (ஆ. தினாய்வு)
Pages : 86-94
11 . சிலம்புச் செல்வியும் சிங்கள இலக்கியமும்
cilampuc celviyum ciṅkaḷa ilakkiyamum
Subramaniayam, N.
Category : இலக்கியம் - (உ. ஒப்பியல் இலக்கியம்)
Pages : 156-167
12 . தமிழ் இசைச் செல்வம்
tamiḻ icaic celvam
Thanappandiayan, A.
Category : இலக்கியம் - (ஊ. இசை ஆய்வு)
Pages : 168-175
13 . தமிழகமும் சித்தவைத்தியமும்
tamiḻakamum cittavaittiyamum
Thangavelu, M. P.
Category : இலக்கியம் - (ஈ. சித்தர் பாடல்கள்)
Pages : 140-148
14 . தமிழ்ச் சமூக நாவல்களின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்
tamiḻc camūka nāvalkaḷiṉ tōṟṟamum vaḷarcciyum
Dhandayudham, R.
Category : வரலாறு - (ஈ. இலக்கியம்)
Pages : 37-46
15 . தமிழ்நாட்டுச் சித்தர்கள்
tamiḻnāṭṭuc cittarkaḷ
Manickam, Era.
Category : இலக்கியம் - (ஈ. சித்தர் பாடல்கள்)
Pages : 149-155
16 . தமிழ்ப் படைப்பிலக்கியத்தில் உரை நடை
tamiḻp paṭaippilakkiyattil urai naṭai
Akilan. P. V.
Category : இலக்கியம் - (அ. துறை விளக்க ஆய்வு)
Pages : 53-62
17 . தமிழில் வரலாற்றுப் புதினங்கள்
tamiḻil varalāṟṟup putiṉaṅkaḷ
Manisekaran, Kovi
Category : இலக்கியம் - (ஆ. தினாய்வு)
Pages : 114-121
18 . திருப்பள்ளியெழுச்சி
tiruppaḷḷiyeḻucci
Varadarajan, M.
Category : இலக்கியம் - (அ. துறை விளக்க ஆய்வு)
Pages : 72-80
19 . 'தொறு' என்னும் சொல்லின் வரலாறு
'toṟu' eṉṉum colliṉ varalāṟu
Venkatasamy, Mayilai Seeni
Category : இலக்கணம் - (ஆ. சொற்பொருள் விளக்கம்)
Pages : 216-221
20 . நாடக வழக்கும் உலகியல் வழக்கும்
nāṭaka vaḻakkum ulakiyal vaḻakkum
Sanmugadas, Arunasalam
Category : இலக்கணம் - (அ. சூத்திர விளக்கம்)
Pages : 186-195
21 . பனம்பாரனார் பாயிரம்
paṉampāraṉār pāyiram
Sanjeevi, N.
Category : இலக்கணம் - (அ. சூத்திர விளக்கம்)
Pages : 176-185
22 . பர்மாவில் தமிழர் சமுதாயம்
parmāvil tamiḻar camutāyam
Ukkirapandiyan, Era
Category : வரலாறு - (இ. சமுதாயம்)
Pages : 28-36
23 . பல பொருள் பற்றிய ஐயங்கள்
pala poruḷ paṟṟiya aiyaṅkaḷ
Chithambaram, M.
Category : இலக்கணம் - (ஆ. சொற்பொருள் விளக்கம்)
Pages : 196-205
24 . பாரதிதாசன் கவிதைகளில் சமுதாயச் சீர்திருத்தம்
pāratitācaṉ kavitaikaḷil camutāyac cīrtiruttam
Balasubramanian, M. P.
Category : இலக்கியம் - (ஆ. தினாய்வு)
Pages : 104-113
25 . பெருமங்கலம்
perumaṅkalam
Balasubramanian, S.
Category : இலக்கியம் - (அ. துறை விளக்க ஆய்வு)
Pages : 63-71
26 . மறைந்துபோன மருங்கூர்ப்பட்டினம்
maṟaintupōṉa maruṅkūrppaṭṭiṉam
Venkatasamy, Mayilai Seeni
Category : வரலாறு - (அ. ஊர்ப்பெயர்)
Pages : 1-6
27 . மேலைநாட்டு நிலஇயல் நூல்களும் சங்ககால ஆராய்ச்சியும்
mēlaināṭṭu nilaiyal nūlkaḷum caṅkakāla ārāycciyum
Thani Nayagam, Xavier S.
Category : வரலாறு - (அ. ஊர்ப்பெயர்)
Pages : 7-13
X

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333