1952 ஆம் ஆண்டில் வெளியான Tamil Culture இதழ்கள்  - 3
Vol. I No. 1 : February 1952
Vol. I No. 2 : June 1952
Vol. I Nos. 3 & 4 : September 1952
1952 - 1966 இடைப்பட்ட காலத்தில் 44 இதழ்கள் வெளியாகியுள்ளன.
1960, 1962, 1965 ஆகிய மூன்று ஆண்டுகளில் Tamil Culture வெளியிடப்படவில்லை.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333