1961 ஆம் ஆண்டில் வெளியான Tamil Culture இதழ்கள்  - 4
Vol. IX No. 1 : Jan.-Mar. 1961
Vol. IX No. 2 : Apr.-Jun. 1961
Vol. IX No. 3 : Jul.-Sep. 1961
Vol. IX No. 4 : Oct.-Dec. 1961
1952 - 1966 இடைப்பட்ட காலத்தில் 44 இதழ்கள் வெளியாகியுள்ளன.
1960, 1962, 1965 ஆகிய மூன்று ஆண்டுகளில் Tamil Culture வெளியிடப்படவில்லை.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333