வண. சேவியர் தனிநாயகம் (Rev. Xavier S. Thani Nayagam)
தனிநாயக அடிகளாரின் நூல்கள், சொற்பொழிவுகள், சிறு பிரசுரங்கள் யாவும் ஆவணங்களாக விரைவில் இணைக்கப்படும். அவ்வாறே தனிநாயக அடிகளாரைப் பற்றிப் பல்வேறு ஆளுமைகள் எழுதியவையும் இங்கு சேகரம் செய்யப்படவுள்ளன. அதன் முதற் கட்டமாக தனிநாயக அடிகளாரின் முதலாவது நினைவு மலர் என்று கொள்ளதக்க வெளியீடான Tamilaram இங்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.


Year of Publication : 1983

Compiler Name : Rajan Philipupillai
No.Title of the Article
1. A Biographical Sketch - Rajan Philipupillai
2. The Grace of Experiencing Nature-One Way of Looking at Fr Thani Nayagam’s Life - Rev. Fr C. A. Joachim Pillai O. M. I. (Oblate Drive, Texas, USA)
3. A Witness to Christ - Vincent Cronin (Hyde Park Square, London)
4. A Pioneer Ecumenicist and a Courteous Humanist - Rt Rev. C. L. Wickremasinghe (Bishop, Kurunegala, Sri Lanka)
5. Humanist, Scholar, Priest - Rev. Fr Paul Caspersz S.J. (Satyodaya, Kandy, Sri Lanka)
6. Something Special from India - Rev. Fr Leo Neudecker (Minnessota, USA)
7. A Citizen of the World - C. R. Boxer (Professor Emeritus, University of London)
8. A Man of the World - M. B. Emeneau (Professor Emeritus, University of California)
9. A Foremost Sri Lankan Scholar - (Radio Talk, Melbourne, 15 September 1980) C. J. Eliezer (La Trobe University, Australia)
10. Reminiscences of Fr Thani Nayagam - The Peradeniya Years - Ediriweera Sarachchandra (Professor Emeritus, Colombo, Sri Lanka)
11. Priest, Scholar and Patriot - A. J. Wilson (University of New Brunswick)
12. Xavier S. Thani Nayagam : His Malaysian Years (1961-1970) - S. Arasaratnam (University of New England, N.S.W.)
13. Father Thani Nayagam and his Work : The Creation of the IATR - Jean Filliozat (Institut de France, Paris)
14. The Spiritual Father of the IATR - Kamil V. Zvelebil (University of Utrecht)
15. His Long-lasting Revolution in Tamil Studies - V. I. Subramoniam (Vice-Chancellor, Tamil University, Thanjavur)
16. IATR : The Outcome of his Original Inspiration and Sustained Interest - R. E. Asher (University of Edinburgh)
17. The Apostle of Tamilian Studies - S. Vithiananthan (Vice-Chancellor, University of Jaffna)
18. His Impact on Dravidian Studies - A. Veluppillai (University of Peradeniya)
19. A Sage Among Scholars - K. Kailasapathy
20. He Responded to the Call of Indian Historiography - Karthigesu Sivathamby (University of Jaffna)
21. A Light of Guidance to Minority Groups - Rt Rev. Carl Gustav Diehl (Bishop, Lund, Sweden)
22. The Society of Jesus Owes a Debt of Gratitude to Him - Rev. Fr Joseph Wicki S.J. (Istituto Storico, Rome)
23. His Contribution to Tamil Bibliography - Albertine Gaur (British Library, London)
24. He Put Tamil on the World Map - Rt Rev. S. Kulandran (Bishop, Jaffna, Sri Lanka)
25. A Great Loss to Tamil Studies - K. K. Pillay - (Professor Emeritus, University of Madras)
26. Father Thani Nayagam-My Impressions - Bertram Bastiampillai (University of Colombo)
27. As I Remember Him - S. Durai Raja Singham (Petaling Jaya, Malaysia)
28. With a Deep Sense of Gratitude - Clarence E. Glick (Professor Emeritus, University of Hawaii at Manoa)
29. Sage and Scholar, Venerable and Profound........ - K. Indrapala (University of Jaffna)
30. Appreciation of a many-faceted Man - Edgar C. Knowlton, Jr. (University of Hawaii at Manoa)
31. An Erudite Scholar - Karl H. Menges (Columbia University; Oriental Institute, University of Vienna)
32. Like a Seer of Old, Yet Different - K. Nesiah (Jaffna, Sri Lanka)
33. Soft-Spoken Apostle of Humanism - James T. Rutnam (The Evelyn Rutnam Institute, Jaffna, Sri Lanka)
34. He Leaves a Void that Cannot be Filled - H. W. Tambiah (Formerly Judge of the Supreme Court, Colombo, Sri Lanka)
35. A Veteran Scholar - M. M. Uwise (University of Madurai)
36. The Dedicated Patriotism of Father Thani Nayagam - A. J. Wilson

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333